Vyhlášky městského úřadu Břeclav

region

Obecně závazná vyhláška č. 2
O místních poplatcích ve městě Břeclavi

Městské zastupitelstvo v Břeclavi schválilo na svém zasedání dne 18. 11. 1996 podle zák. č. 367/1990 Sb o obcích v platném znění a v souladu se zákonem ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění toto nové znění obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích:

Čl. 1
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 2
Parkování a stání vozidel na území města a poskytování taxislužby ve městě

Čl. 3
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Čl. 4
Poplatek z ubytovací kapacity

Čl. 5
Poplatek ze psů

Čl. 6
Ustanovení přechodná a závěrečná


Zdeněk Hrubý, zástupce starostky

ing. arch. Anna Procházková, starostka


Příloha
k vyhlášce o místních poplatcích:

specifikace veřejného prostranství

1) k. ú. Břeclav - místní komunikace v majetku obce Břeclav a v majetku státu (správce SÚS Břeclav), a to ve všech ulicích včetně chodníkové části a zelených pásů, dále náměstí T. G. Masaryka, nám. P. Bezruče, nám. Svobody, Zámecké nám., park na ul. Sady 28. října, ul. gen. Šimka, veřejná zeleň a parkovací plochy v sídlištní zástavbě - sídl. Dukelských hrdinů, Slovácká, J. Palacha, U splavu, Kupkova, sídl. Fintajslova, sídl. na ul. Bratislavská (u Gumotexu, a. s.), U Jánského dvora, Mendlova, Olbrachtova, Vančurova, Herbenova, Jaselská.

Veřejné prostranství o parcelních číslech: ul. gen. Šimka - 117/3, 3721/57, Na Pěšině - 2581/1, 2581/19, Lidická - 3094/8, Zvolenec - 3093, U Cukrovaru - 4269, 3726, Za Bankou (za MěÚ) - 416/1, 769, 3756/1, u Zimního stadionu - 429/16, U tržiště - 4212, 461/2, 462, 333/1, 333/2, 333/11, 17. listopadu - 3613, Sovadinova - 251/2, 188/1, J. Palacha - 251/2, 290/1, Slovácká - 223/2, 191/1, 3729/1, před budovou ČD - 3763/1.

2) k. ú. Poštorná - místní komunikace v majetku obce Břeclav a majetku státu (správce SÚS Břeclav, a to ve všech ulicích včetně chodníkové části a zelených pásů, veřejná zeleň a parkovací plochy v sídlištích - ČSA, Budovatelská, Nádražní, Okružní, Dělnická, Gagarinova, Šmeralova, Hájová)

Veřejné prostranství o parcelních číslech: ul. Tylova - 4, 8, ul. Osvobození - 1652, 1653, Rovnice - 983, Hraniční - 954, 1343.

3) k. ú. CH. N. Ves - místní komunikace v majetku obce Břeclav a majetku státu (správce SÚS Břeclav), a to ve všech ulicích včetně chodníkové části a zelených pásů, veřejná zeleň a parkovací plochy v sídlišti - Na Valtické (mj. parc. č. 2177, 2159, 2102, 2181, 2153, 2154, 2103/1), park v ul. Tyršův sad - parc. č. 354.

4) k. ú. Ladná - místní komunikace v majetku obce Břeclav a v majetku státu (správce SÚS Břeclav), a to ve všech ulicích včetně chodníkové části a zelených pásů, park na ul. Masarykova.

Pronájem pozemku pro umístění zařízení sloužících k poskytování prodejních nebo jiných služeb

čl. 1

Jedná se o zařízení, které je stavbou ve smyslu stavebních předpisů, tzn. stavbou dočasně povolovanou a následně kolaudovanou. Jedná se převážně o prefabrikované prodejní stánky, unito buňky, přístřešky, přenosné garáže (plechové, z betonových dílců apod.) a jsou stavěny na delší časové období.

čl. 2

Sazby za pronájem pozemku činí pro:

čl. 3

Pro účely této vyhlášky se tarifní pásma rozdělují podle ulic následovně:

Tato vyhláška nabývá platnosti dnem 1. 1. 1997.


Zdeněk Hrubý, zástupce starostky

ing. arch. Anna Procházková, starostka

Schváleno městským zastupitelstvem: 18. 11. 1996


© BVnet
Trimex-WS,a.s.
Statistika návštěvnosti
Navrženo pro každý běžný prohlížeč.
design&layout
pixy©1997
supervised by
JanigaLabs