Vyhlášky městského úřadu Břeclav

region

Obecně závazná vyhláška č. 32
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2 o místních poplatcích

Městské zastupitelstvo v Břeclavi schválilo na svém zasedání dne 15.12.1997 podle zákona č. 367/90 Sb. o obcích v platném znění a v souladu se zák. ČNR č. 565/90 Sb. o místních poplatcích v platném znění tyto změny a doplňky obecně závazné vyhlášky č. 2 o místních poplatcích :

1.
Čl. 1.5 odstavec c/ se mění takto :

c/ za použití veřejného prostranství k umístění stavebního nebo jiného
materiálu, umístění kontejnerů ap. :
I. pro podnikatelské účely
  do   50 m2 včetně ................................ 30,- Kč za 1 m2 a měsíc
  do  100 m2 včetně ................................ 40,- Kč za 1 m2 a měsíc
  nad 100 m2 ....................................... 50,- Kč za 1 m2 a měsíc

2.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.1998.


Zdeněk Hrubý, zástupce starostky

ing. arch. Anna Procházková, starostka


© BVnet
Trimex-WS,a.s.
Statistika návštěvnosti
Navrženo pro každý běžný prohlížeč.
design&layout
pixy©1997
supervised by
JanigaLabs