Vyhlášky městského úřadu Břeclav

region

Obecně závazná vyhláška č. 33
kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2 o místních poplatcích

Městské zastupitelstvo v Břeclavi schválilo na svém zasedání dne 26.1.1998 podle zákona č. 367/90 Sb. o obcích v platném znění a v souladu se zák. ČNR č. 565/90 Sb. o místních poplatcích v platném znění tyto změny a doplňky obecně závazné vyhlášky č. 2 o místních poplatcích :

1.
Za čl.5 - Poplatek ze psů se doplňují nové čl. 5a a 5b.

Čl. 5a
Poplatek za provozování hracího přístroje

 1. Místní poplatek za provozování výherního hracího přístroje platí jeho provozovatel, tedy fyzická nebo právnická osoba, které bylo provozování tohoto hracího přístroje povoleno.
 2. Provozovatel je povinen písemně ve lhůtě 5 dnů oznámit správci poplatku uvedení hracího přístroje do provozu. Při tom sdělí správci poplatku název fyzické nebo právnické osoby, její sídlo a IČO a uvede čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny prostředky z její podnikatelské činnosti.
 3. V případě ukončení provozování výherního hracího přístroje je povinen poplatník tuto změnu oznámit správci poplatku do 5 dnů.
 4. Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí 10.000,-Kč. V případě provozování přístroje po dobu kratší než tři měsíce bude poplatek zaplacen v poměrné částce. U přístrojů provozovaných před účinností této vyhlášky se za datum zahájení provozu považuje datum 1.2.1998.
 5. Poplatek je splatný vždy do 20. dne 1. měsíce každého zpoplatňovaného období na účet města č. 526-651/0100, v.s. 1343

Čl. 5b
Poplatek ze vstupného

 1. Místní poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které na území města Břeclavi pořádají kulturní a obchodní akce nebo akce obdobného charakteru.
 2. Poplatník je povinen sdělit správci daně příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. V případě podnikatelského subjektu tento sdělí též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.
 3. Od poplatku jsou osvobozeny akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
 4. Poplatník je povinen nejpozději 5 dní před konáním akce oznámit správci poplatku její pořádání a vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem pořadatele předložit ke kontrole a označení. Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen správci poplatku podat přiznání k poplatku. Neprodané vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole.
 5. Sazba poplatku činí 5% z úhrnné částky vybraného vstupného. Vypočtený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
 6. Poplatek je splatný do deseti dnů ode dne jeho vyměření správcem daně.

2.

Tato vyhláška nabývá podle §16 odst. 4 zák. č. 367/1990 Sb. účinnosti dnem 1.2.1998 a to s ohledem na naléhavý obecní zájem , spočívající v zájmu na co nejrychlejším zpoplatnění všech subjektů, u kterých to zákon připouští.


Zdeněk Hrubý, zástupce starostky

ing. arch. Anna Procházková, starostka


© BVnet
Trimex-WS,a.s.
Statistika návštěvnosti
Navrženo pro každý běžný prohlížeč.
design&layout
pixy©1997
supervised by
JanigaLabs