Vyhlášky městského úřadu Břeclav

region

Obecně závazná vyhláška č. 12
o městské policii ve městě Břeclavi

 

Městské zastupitelstvo v Břeclavi v souladu se zák. č. 367/1990 Sb. o obcích a se zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii v platném znění schválilo na svém zasedání dne 20.1.1997 toto nové znění obecně závazné vyhlášky o městské policii v Břeclavi :

 

Čl. 1

1.1 K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města Břeclavi byla rozhodnutím Městského zastupitelstva v Břeclavi ze dne 24.2.1992 zřízena Městská policie v Břeclavi.
1.2 Tato se při své činnosti řídí zák. č. 553/1991 Sb. v platném znění a touto vyhláškou.

Čl. 2

2.1 Městská policie podléhá starostovi města, popřípadě jeho zástupci, kterého určí městské zastupitelstvo.
2.2. Řízením MP je pověřen velitel MP, kterého jmenuje městská rada.

Čl. 3

3.1 Příslušníci MP se nazývají strážníci.
3.2 Každý občan má právo při řešení záležitostí veřejného pořádku obracet se na strážníky s žádostí o pomoc. Strážníci jsou povinni v rozsahu svých povinností, daných zákonem o obecní policii požadovanou pomoc poskytnout.
3.3. Při zabezpečování záležitostí veřejného pořádku strážníci zejména :
- dohlížejí na dodržování obecně závazných předpisů o ochraně veřejného pořádku,
- přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku,
- dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití,
- upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k jejich odstranění,
- odhalují přestupky,
- ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu spáchané neuposlechnutím zákazu, který vyplývá z místní úpravy silničního provozu a za přestupky spáchané stáním vozidla, kde to není dovoleno,
- v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii ukládájí a vybírají v blokovém řízení pokuty za tyto přestupky podle zák. 200/1991 Sb. o přestupcích :
Těchto přestupků se dopustí ten, kdo :
§ 30, odst. 1, písm. a - prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, osobě mladší 18 let nebo osobě o níž ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,
§ 30, odst. 1, písm. b - neoprávněně prodá, podá nebo jinak umožní druhé osobě škodlivé užívání jiné návykové látky, než je alkohol,
§ 47, písm. a - neuposlechne výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci,
b/ poruší noční klid,
c/ vzbudí veřejné pohoršení,
d/ znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení nebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,
e/ úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení,
f/ poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných tělovýchovných, sportovních, kulturních podniků anebo v místech určených k rekreaci nebo turistice,
g/ poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení,
h/ neoprávněně založí skládku nebo ukládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa
§ 49, odst. 1, písm b - jinému z nedbalosti ublíží na zdraví
§ 49, odst. 1, písm. c - úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním,
§50 odst. 1, písm. a - úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku, pokud škoda neobsahuje částku nejnižší měsíční mzdy stanovené právním předpisem nebo se o takové jednání pokusí,
písm. b - úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby,
písm. c - úmyslně ukryje nebo na sebe nebo na jiného převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno.

Čl. 4

4.1 Strážník prokazuje svoji příslušnost k MP služebním stejnokrojem s odznakem MP, průkazem příslušníka MP a identifikačním číslem.
4.2 Služební stejnokroj sestává z :
- kožené bundy, kalhot, bot a opasku, vše v černé barvě
- košile s dlouhým nebo krátkým rukávem světlemodré barvy,
- šestihranné čepice černé barvy, označené po celém obvodu šachovnicovým modrobílým vzorem.
K vybavení strážníka dále patří :
- pistole, distanční tyč, pouta, slzotvorný prostředek, vysílačka, příp. pracovní oděv.
Pistole je služební zbraní, kterou vlastní a přechovává město Břeclav na základě zbrojního oprávnění dle § 53 odst. 21 písm. f zák. č. 285/95 Sb. Město Břeclav je povinno zajistit nošení a držení zbraně prostřednictvím fyzické osoby, která je k ní v pracovním poměru a vlastní zbrojní průkaz skupiny E těmto podmínkám musí vyhovovat všichni strážníci MP.

Čl. 5

5.1 Strážník je oprávněn při plnění svých úkolů :
a/ požadovat prokázání totožnosti jde - li o osobu :
- vůči které provádí úkon k plnění úkolů obecní policie,
- podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku či jiného správního deliktu,
- od níž bude třeba požadovat vysvětlení,
- která odpovídá popisu osoby hledané policií.
b/ předvést na policii osobu :
- podezřelou ze spáchání přestupku, neprokáže - li osoba hodnověrně svou totožnost a věc nelze vyřídit na místě v blokovém řízení,
- u které se při zjišťování její totožnosti prokáže, že je osobou hledanou policií, jakož i osobu, která odpovídá popisu osoby hledané policií, neprokáže - li tato osoba hodnověrně svoji totožnost,
- na žádost příslušného orgánu obce podle správního řádu.
c/přesvědčit se, zda osoba, kterou předvádí nebo omezuje na osobní svobodě, nemá u sebe zbraň, kterou by mohla ohrozit svůj život nebo zdraví anebo život a zdraví jiných osob a odebrat ji,
d/přikázat každému, aby na nezbytně nutnou dobu nevstupoval na určená místa nebo se na nich nezdržoval,
e/ otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor, vstoupit do něho a provést v souladu s tímto zákonem zákroky, úkony nebo jiná opatření k odvrácení bezprostředního nebezpečí, je - li důvodná obava, že je ohrožen život, zdraví osoby nebo hrozí - li větší škoda na majetku,
f/ po předchozí marné výzvě k vydání věci tuto věc odejmout, jestliže lze mít důvodně za to, že v řízení o přestupku může být vysloveno její propadnutí nebo může být zabrána,
g/ použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla:
- které bylo ponecháno na místě zakázaném nebo stojí - li na chodníku, kde to není povoleno,
- je -li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství a řidič se v blízkosti vozidla nezdržuje.
Přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla se provádí na náklady osoby, která vozidlo na místě ponechala.
h/ zastavit vozidlo, jehož řidič spáchal přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zákazu vjezdu do pěší zóny, zákazu zastavení a zákazu stání. V takových případech postupuje strážník obdobně jako příslušník policie,
i/vstupovat v živnostenských provozovnách v prodejní nebo provozní době do všech prostor určených pro zákazníky
j/ použít donucovací prostředky k ochraně bezpečnosti jiné osoby nebo své vlastní nebo majetku, k zabránění výtržnosti, rvačce nebo jinému jednání, jímž je vážně narušován veřejný pořádek,
- použít v uvedených případech namísto nebo vedle donucovacích prostředků psa,
k/ použít služební zbraň :
- za podmínek nutné obrany nebo krajní nouze,
- aby zamezil útěku nebezpečného pachatele, jehož nemůže jiným způsobem zadržet.

Čl. 6

6.1 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5.2.1997. Tímto dnem také pozbývá účinnosti obecně závazná vyhláška č. 12/1992 o zřízení městské policie v městě Břeclavi .

 


p. Zdeněk Hrubý, zástupce starostky

ing. arch. Anna Procházková, starostka města

Schváleno MěZ : 20.1.1997


© BVnet
Trimex-WS,a.s.
Statistika návštěvnosti
Navrženo pro každý běžný prohlížeč.
design&layout
pixy©1997
supervised by
JanigaLabs