Vyhlášky městského úřadu Břeclav

region

Obecně závazná vyhláška č. 21

o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách a školních družinách


Městské zastupitelstvo v Břeclavi schválilo v souladu se zákonem č. 367/1990 Sb. v platném znění a se zákonem č. 564/1990 Sb. v platném znění dne 19.5.1997 toto nové znění obecně závazné vyhlášky o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách a školních družinách:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Účelem této vyhlášky je stanovit výši příspěvku za pobyt dětí v mateřských školách / dále jen "MŠ"/ a školních družinách "ŠD"/ a částečně tak kompenzovat nedostatek finančních prostředků na činnost těchto zařízení.
Příspěvek platí rodiče nebo jiní zákonní zástupci / dále jen " plátci"/.

Čl. 2
Příspěvek na provozní náklady a příspěvek na stravování

2.1 Příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů je stanoven na základě skutečných neinvestičních nákladů MŠ nebo ŠD zřizovaných městem Břeclav , vždy za předchozí rok.
2.2 Příspěvek na školní stravování dětí v MŠ hradí plátce ve výši stanovené dle § 7 písm. a vyhl. č. 48/1993 Sb. o školním stravování v platném znění.
2.3 Výše příspěvku je předem projednána se Školským úřadem v Břeclavi.
2.4 Povinnost placení příspěvku vzniká přijetím dítěte do MŠ nebo ŠD.

Čl. 3
Výše příspěvku

3.1 Výše příspěvku v MŠ je stanovena na 25 % neinvestičních nákladů v příslušné MŠ na jedno dítě a měsíc roku 1996 a je různá pro MŠ zřizované městem Břeclav podle skutečné výše neinvestičních nákladů v dané MŠ. Výše příspěvku na rok 1997 činí na dítě a měsíc v MŠ :

Břetislavova ul. 423,-
Dukelských hrdinů 548,-
Hřbitovní ul. 398,-
Křesťanská MŠ 421,-
Komenského ul. 408,-
Ladná 400,-
Okružní ul. 538,-
Osvobození 391,-
Pěšina 400,-
Slovácká ul. 452,-
Tyršův sad 368,-
U splavu 425,-
Valtická 537,-

3.2 Příspěvek na 1 zapsané dítě ve ŠD činí na rok 1997 měsíčně 100 Kč a je stejný pro všechny ŠD zřizované městem Břeclav.

Čl. 4
Způsob úhrady příspěvku

4.1 Plátce hradí stanovenou výši příspěvku na každé dítě přijaté do MŠ nebo ŠD měsíčně vždy do 25. dne předcházejícího měsíce bez ohledu na skutečnou přítomnost dítěte v MŠ nebo ŠD v daném měsíci a za celý měsíc i když dítě bylo přihlášeno nebo odhlášeno z docházky během měsíce a to za 10 měsíců školního roku. Příspěvek se hradí složenkou, kterou plátce obdrží v příslušném zařízení nebo prostřednictvím sporožirového účtu.
V době školních prázdnin / červenec, srpen /zaplatí poplatek v MŠ plátce pouze za dobu strávenou dítětem v zařízení, které prázdninový provoz zajišťuje. Tato úhrada se provádí složenkami na účet příslušné MŠ, nejpozději do pěti dnů před nástupem dítěte do zařízení.
4.2 Prostředky na úhradu neinvestičních nákladů se nevrací, kromě vyjímek povolených odborem školství a kultury Městského úřadu v Břeclavi dle čl. 5.2 této vyhlášky.

Čl. 5
Osvobození od poplatku

5.1 Příspěvek na úhradu provozních nákladů v MŠ a ŠD se neplatí, jestliže klesne součet příjmu příslušníků domácnosti, ve které dítě žije :
a/pod 1,25 násobek částky životního minima u úplné rodiny,
b/ pod dvojnásobek částky životního minima, pokud jde o dítě, o které pečuje osamělý rodič
5.2 Při dlouhodobé absenci dítěte v zařízení / trvající souvisle déle než 1 měsíc/, omluvené ze závažných důvodů / nemoc, léčebný či lázeňský pobyt apod./ může plátce písemně požádat o prominutí poplatku ředitelku MŠ. Ta rozhodne o jeho částečném, případně úplném prominutí.

Čl. 6
Prokazování příjmu plátce

6.1 Za příjem se považují všechny příjmy podle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře v platném znění.
6.2 Plátci, kterých se týká osvobození do poplatku mají povinnost prokazovat svůj příjem za předchozí čtvrtletí, nejpozději do 15. dne 1. měsíce daného čtvrtletí. Potvrzení se předkládá řediteli zařízení, který je po zpracování předloží k rozhodnutí Městskému úřadu v Břeclavi.
6.3 Plátcům, kteří z jakéhokoliv důvodu nepředloží potvrzení o příjmu do stanoveného termínu, bude příspěvek účtován v plné výši.

Čl. 7
Sankce při nezaplacení poplatku

7.1 V případě, že příspěvek nebude uhrazen včas a ve správné výši, lze:
a/ V případě MŠ účtovat penále ve výši 0,5 % za každý den prodlení až do zaplacení. Nezaplatí -li plátce příspěvek a náklady na stravování dítěte / případně stanovené penále/ do čtrnácti dnů od doručení první upomínky, nejpozději však do jednoho měsíce od původního termínu platby, může být docházka dítěte do MŠ ukončena.
b/ v případě ŠD dítě ze zařízení vyloučit, pokud dluží dvě měsíční platby poplatku a tyto neuhradí do pěti dnů od doručení písemné upomínky.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

8.1 Částka hrazená plátci na částečnou úhradu neinvestičních nákladů bude použita ke zlepšení finanční situace příslušných školských zařízení.
8.2 Ke dni 31.8.1997 se tímto mění obecně závazná vyhláška č. 21 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách.
8.3 Tato znění vyhlášky nabývá účinnosti dnem 1.9.1997.


Zdeněk Hrubý, zástupce starostky

ing. arch. Anna Procházková, starostka


© BVnet
Trimex-WS,a.s.
Statistika návštěvnosti
Navrženo pro každý běžný prohlížeč.
design&layout
pixy©1997
supervised by
JanigaLabs