Vyhlášky městského úřadu Břeclav

region

Obecně závazná vyhláška č. 22
o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Břeclavi

 

Městské zastupitelstvo v Břeclavi schválilo na svém zasedání dne 17.3.1997 na základě § 17 zák. č. 367/1990 Sb. o obcích v platném znění a v souladu s nařízením vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku č. 22 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Břeclavi :

 

Čl. 1
Základní ustanovení

1.1 Místními záležitostmi veřejného pořádku se pro účely této vyhlášky míní takové záležitosti veřejného pořádku, které jsou spojeny s městem Břeclav.
1.2 Veřejný pořádek ve městě Břeclavi je souhrn právních, morálních a společenských norem, jejichž dodržování je podle mínění většiny občanů města podmínkou klidného a spořádaného soužití.
1.3 Narušením veřejného pořádku se míní jednání, které není v určitém místě a čase obvyklé a narušuje normální stav (jeho obvyklou míru), který musí snášet každý.
1.4 Místem veřejně přístupným ve městě Břeclavi je místo, kam má přístup více lidí, přičemž nemusí být bez omezení přístupné komukoliv a kdykoliv (stačí, je-li přístupné např. během provozní doby).Takovou povahu mají např. ulice, parky a náměstí, kavárny, kulturní podniky, sportovní stadióny a pod.
1.5 Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou zejména náměstí, tržiště, silnice, místní komunikace, veřejná zeleň (podél všech komunikací ve městě a ve všech čtvrtích) jakož i další prostory přístupné každému bez omezení. Podrobná specifikace veřejných prostranství ve městě Břeclavi je uvedena v příloze k obecně závazné vyhlášce č. 2 o místních poplatcích.
1.6 Nočním klidem se rozumí doba od 22,00 hodin v noci do 6,00 hodin ráno.

Čl. 2
Noční klid

2.1 V době nočního klidu je zakázáno chovat se hlučně, zejména křičet, zpívat, hrát na hudební nástroje, pouštět hlasitě rádia, magnetofony, houkačky automobilů, jakož i jiné nástroje a zařízení.
2.2 V době nočního klidu je zakázáno vstupovat do městského parku v Sadech 28. října a prostor bývalého židovského hřbitova.

Čl. 3
Veřejné hudební produkce

3.1 Provozovatel veřejné hudební produkce zodpovídá za udržení veřejného pořádku během produkce a k tomuto účelu je povinen přijmout veškerá účinná opatření.
3.2 Pro udržení pořádku je povinen zabezpečit dostatečný počet zřetelně označených pořadatelů, písemně poučených o svých povinnostech.
3.3 Garantuje, že počet přítomných na veřejné produkci nepřesáhne stanovenou kapacitu objektu.
3.4 Upraví hlasitost produkce, aby nedocházelo k narušování sousedských práv a rušení nezúčastněních osob a zabezpečí dodržování nočního klidu po 22. hodině účinným tlumením hlasitosti hudby či jiné produkce.
3.5 Zabezpečí ukončení veřejné produkce do povolené doby
3.6 Veřejné hudební produkce jsou na území města Břeclav zakázány :
- v obytných zónách, tak jak jsou vyznačeny v územním plánu sídelního útvaru Břeclav po 24. hodině v noci,
- v řadové bytové zástavbě a v zařízeních bezprostředně souvisejících s řadovou bytovou zástavbou po 22. hodině v noci.

Čl. 4
Venkovní hudební produkce a provoz venkovních posezení

4.1 Provozovatelé večerních hudebních produkcí konaných na území města Břeclavi pod širým nebem jsou povinni oznámit konání této akce na Městském úřadě v Břeclavi, odboru školství a kultury a městské policii v Břeclavi nejméně 7 dnů před jejím konáním.
4.2 Provoz pravidelných venkovních posezení a veřejných hudebních produkcí pod širým nebem ve středu města Břeclavi a dále ve Slováckém veslařském klubu, hřišti TJ Lokomotiva Břeclav a hřišti TJ Slovan je povolen pouze do 24.00 hodiny v noci.
4.3 U mimořádných produkcí bude provozovateli termín skončení produkce stanoven přísl. pracovníkem odboru školství a kultrury MěÚ Břeclav do dvou dnů po oznámení konání akce dle čl. 4.1 vyhlášky.

Čl. 5
Veřejná shromáždění

5.1 Svolavatel veřejného shromáždění, včetně manifestace a pouličního průvodu na území města Břeclavi je povinen svolání shromáždění oznámit písemně nejméně 5 dnů před jeho termínem Městskému úřadu v Břeclavi, hospodářskému odboru. V případě, že se shromáždění má konat mimo veřejné prostranství, předloží společně s oznámením i souhlas vlastníka pozemku, na němž se má shromáždění konat. Městský úřad může s ohledem na veřejný pořádek nebo místní podmínky navrhnout svolavateli, aby se shromáždění konalo na jiném místě nebo v jiném termínu.

Čl. 6
Veřejné sbírky

6.1 Pořádání veřejných sbírek na území města Břeclavi povoluje město Břeclav. Žádost o povolení je třeba podat na Městský úřad v Břeclavi nejméně 14 dní před zahájením sbírky.
6.2 Veřejná sbírka bude povolena pouze v případě, že nenaruší veřejný pořádek. Povolení sbírky může být vázáno na splnění podmínek nutných ve veřejném zájmu.

Čl. 7
Zapínání akustických znamení

7.1 Zkušební zapínání akustických výstražních zařízení (např. protipožárních sirén) ve městě Břeclavi je povoleno pouze v pracovních dnech.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

8.1 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3.4.1997.
8.2 Tímto dnem se ruší obecně závazná vyhláška č. 22/1993 o zajištění nočního klidu a pořádku ve městě Břeclavi.


Zdeněk Hrubý, zástupce starostky

ing. arch. Anna Procházková, starostka


© BVnet
Trimex-WS,a.s.
Statistika návštěvnosti
Navrženo pro každý běžný prohlížeč.
design&layout
pixy©1997
supervised by
JanigaLabs