Vyhlášky městského úřadu Břeclav

region

Obecně závazná vyhláška č. 30
o zřízení účelového fondu s názvem Bytový fond Břeclav

 

Městské zastupitelstvo v Břeclavi schválilo na svém zasedání dne 18.11.1996 podle § 16 zák. č. 367/90 Sb. v platném znění toto nové znění obecně závazné vyhlášky o zřízení účelového fondu s názvem Bytový fond Břeclav :

 

Čl. 1
Základní ustanovení

1.1 Město Břeclav v zájmu zlepšení bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo bytový fond Břeclav / BFB /, který slouží k poskytování půjček na modernizaci a opravy bytového fondu a výstavbu nových bytových jednotek na území města, podle dále stanovených podmínek a pravidel. Finanční pomoc bude směrována převážně na obecní byty a byty a domy v soukromém vlastnictví fyzických osob.
1.2 Fond se zřizuje na základě dohody města Břeclavi a Ministerstva financí ČR o poskytování půjček ze státního rozpočtu. Právo disponovat s těmito prostředky je trvale podmíněno dodržováním uvedené dohody s MF ČR a ustanovením této vyhlášky, popřípadě jejími doplňky a novelami.

Čl. 2
Příjmy fondu

2.1 Příjmy fondu jsou:
- dotace a případné výpomoci ze státního rozpočtu
- prostředky z rozpočtu města Břeclav
- příjmy ze splátek půjček a úroků
- finanční příspěvky fyzických a právnických osob
- dotace, případně výpomoci z rozpočtu okresního úřadu
- jiné příjmy.

Čl. 3
Výdaje fondu

3.1 Prostředky fondu je možno používat výhradně k poskytování půjček při úroku 3 - 7% ročně s nejdelší lhůtou splatnosti 8 let mimo rok, v němž byla půjčka poskytnuta subjektům a podle pravidel dále uvedených.
3.2 Výdaji fondu jsou dále úhrady, poskytované peněžnímu ústavu za zřízení a vedení účtu dle. čl. 4 a výdaje za vedení příslušné dokumentace.
3.3 Fond bude sloužit na poskytování půjček k těmto účelům:

 

Kód Účel Lhůta splatnosti Úrok Horní hranice půjčky
01 Půdní nástavba a vestavba 6 6 80.000,-
02 Fasáda domu staršího 10 let 5 6 40.000,- xx
03 Zateplení obvod. pláště 6 6 80.000,-
04 Dodatečná izolace proti spodní vodě u domu staršího 10 let 4 6 20.000,- xx
05 Obnova střechy (krytina i konstrukce) starší 10 let 4 6 50.000,-
06 Klempířské práce 3 6 15.000,-
07 Zřízení plyn. nebo elektr. v bytě či RD 5 6 30.000,-
08 Vybudování WC, koupelny nebo sprch. koutu v bytě nebo domě, kde dosud není 4 6 20.000,-

Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat.

Vysvětlivky:
xx - položka na 1 byt jednotlivě

Čl. 4
Výběrové řízení

4.1 Půjčku z fondu může získat město Břeclav pro svůj bytový fond nebo fyzické osoby, které splňují podmínky dle čl. 4, odst. 3. Výběrové řízení organizuje město Břeclav prostřednictvím MěÚ Břeclav pro každý rok samostatně dle finančních možností bytového fondu. K výběrovému řízení bude ustavena komise. Její členy navrhuje městská rada a schvaluje městské zastupitelstvo. Kritéria pro výběr zájemců jsou uvedená v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
4.2 Podmínky výběrového řízení budou vyvěšeny a vhodným způsobem zveřejněny v tisku. Lhůta k podání žádostí k účasti ve výběrovém řízení se stanoví na 30 dnů od vyvěšení podmínek tohoto výběrového řízení pro 1. kolo výběru a pro další kola 30 dnů od vypsání termínu dalšího kola výběru.
4.3 Žádost o půjčku bude předložena na formuláři, který bude pro všechny žadatele k dispozici v podatelně městského úřadu v Břeclavi. Žádost musí vždy obsahovat :
a/ jméno nebo název žadatele
b/ adresu bydliště
c/přesné označení obytné budovy nebo její stavby
- adresa, číslo popisné / je - li již vydáno /, číslo parcely
- doklad o vlastnictví domu či stavby
- stavební povolení či jiný doklad o přípustnosti akce, na níž, či v jejímž rámci je žádáno o půjčku
- příslušnou projektovou dokumentaci, je - li vyžadována
d/ předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na níž je žádána půjčka, při svépomoci odhad nákladů, které budou při realizaci doloženy fakturami a doklady, příp. další doklady o připravenosti akce
e/ přesný popis účelu, na který je půjčka požadována
f/ předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce
g/požadovaná částka půjčky dle tabulky čl. 3 a návrh výše splátek a termínu uhrazení celé půjčky
h/návrh na poskytnutí záruky na požadovanou půjčku s uvedením jména, adresy a zaměstnavatele ručitelů a potvrzením o jejich výdělku
Ručitelé musí splňovat tato kritéria :
a/ u půjčky do 40.000,-Kč 2 ručitelé
u půjčky nad 40.000,-Kč 3 ručitelé
b/ ručit na půjčku může osoba, která je výdělečně činná v pracovním poměru a jejíž čistý měsíční příjem za posledních 6 měsíců před poskytnutím ručení dosahuje alespoň 1/10 výše požadované půjčky, nejméně však 4.000,-Kč čistého měsíčně, nemá sám vlastní půjčku, ani na jinou půjčku neručí
- v případě ručení osoby, která již má vlastní půjčku nebo ručí na jinou půjčku musí její výdělek dosahovat alespoň 1/5 hodnoty požadované půjčky, nejméně však 6.000,-Kč čistého měsíčně.
4.4 Výběrová komise po uplynutí lhůty 30ti dnů od vyhlášení podmínek a v případě dalších kol výběru po uplynutí 30ti dnů od vyhlášení termínu vyhodnotí předložené žádosti a předloží je ke schválení městskému zastupitelstvu. Proti rozhodnutí městského zastupitelstva o výběru není opravný prostředek. na půjčku není právní nárok a nelze se jí domáhat soudní cestou. Výběrové řízení končí nabídkami na uzavření smluv o poskytnutí půjčky. Výběrové řízení proběhne do 30ti dnů po uplynutí lhůty k podání žádostí.
4.5 O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči vyrozuměni do 15ti dnů po rozhodnutí městského zastupitelstva. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká v případě, že se vybraný uchazeč nedostaví k uzavření smlouvy do 30ti dnů od vyrozumění o výsledku výběrového řízení.
Uchazeči, kteří nebyli vybráni a budou žádat o půjčku v dalším kole, musí podat novou žádost.
4.6 Výběrové řízení bude probíhat zpravidla 1x - 2x v kalendářním roce a o všech žádostech došlých v termínu musí být rozhodnuto najednou
4.7 Nesprávné a neúplné žádosti o půjčky se nebudou žadatelům vracet k přepracování a nebude na ně při výběrovém řízení brán zřetel.

Čl. 5
Smlouva o půjčce

5.1 S žadateli, kteří uspějí ve výběrovém řízení uzavře město Břeclav smlouvu o půjčce.
V případě zaplacení půjčky dříve než ve sjednaném termínu, je dlužník povinen uhradit úroky vypočítané pouze do dne skutečného zaplacení půjčky.
5.2 Smlouva bude obsahovat alespoň tyto údaje :
, smluvní strany, označení objektu
- identifikace účelu půjčky podle čl. 3 smlouvy
- celková výše poskytnuté půjčky, v případě více titulů i jejich skladba
- lhůta splatnosti půjčky
- režim splácení - výše měsíčních splátek, výše úroků a jejich splatnost, forma splácení / složenkou, srážkami ze mzdy, sporožirový účet /
- závazek uživatele o užití půjčky k dohodnutému účelu - dodržení zajištěno vyplácením půjčky až do její výše proti předloženým fakturám či dokladům o zakoupení staveb. materiálu a provedení staveb. prací
- záruka za půjčku - ručitelé dle čl. 4.3
- název peněžního ústavu, jehož prostřednictvím budou prostředky čerpány
- souhlas uživatele s kontrolním působením Měj
- povinnost uživatele nahlásit ukončení čerpání půjčky
- sankce za porušení splátkového kalendáře - úroky z prodlení ve výši 20% ročně z dlužné částky
- povinnost uživatele dodržovat při realizaci stavby stavební předpisy a v případě jejich porušení povinnost okamžitého vrácení celé půjčky.
5.3 V souladu s touto vyhláškou bude vydán formulář smlouvy o půjčce.

Čl. 6
Režim čerpání prostředků fondu

6.1 Za účelem převodu prostředků finanční výpomoci uzavřelo město Břeclav smlouvu s Komerční bankou , a.s. Břeclav. Vyplácení půjčky na základě předložených dokladů bude zajišťovat finanční odbor Městského úřadu v Břeclavi.

Čl. 7
Ustanovení přechodná a závěrečná

7.1 Systém poskytování půjček upravený touto vyhláškou podléhá kontrole orgánů města Břeclav a Ministerstva financí ČR.
7.2 Městský úřad v Břeclavi je povinen nejpozději s návrhem na vyhlášení dalšího kola výběrového řízení předložit městskému zastupitelstvu vyhodnocení hospodaření fondu a stav finančních prostředků za uplynulý rok.
7.3 Dnem účinnosti této vyhlášky pozbývá účinnosti vyhláška č. 30/96 o zřízení účelového fondu s názvem Bytový fond Břeclav.
7.4 Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 19.11.1996, neboť to vyžaduje naléhavý obecní zájem a to nutnost okamžitého zahájení čerpání prostředků Bytového fondu Břeclav.


Zdeněk Hrubý, zástupce starostky

ing. arch. Anna Procházková, starostka


© BVnet
Trimex-WS,a.s.
Statistika návštěvnosti
Navrženo pro každý běžný prohlížeč.
design&layout
pixy©1997
supervised by
JanigaLabs