Vyhlášky městského úřadu Břeclav region

Obecně závazná vyhláška č. 37

o stání vozidel na pozemních komunikacích na území města Břeclavi a o zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 2 o místních poplatcích

 

Městské zastupitelstvo v Břeclavi schválilo na svém zasedání dne 21.9.1998 v souladu s ust. § 14 odst. 1 písm. i a § 36 odst. 1 písm. f zák. č. 376/1990 Sb. o obcích v platném znění a podle ust. § 23 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku o stání vozidel na pozemních komunikacích na území města Břeclavi :

 

Čl. 1

Obecná ustanovení

1.1 Tato vyhláška upravuje stání vozidel na pozemních komunikacích (dále jen komunikace ve smyslu zákona o pozemních komunikacích) a veřejných prostranstvích na území města Břeclavi.

1.2 Stání je uvedení vozidla do klidu po dobu delší než je nezbytně nutná doba k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Stáním je i parkování.

1.3 Parkování je používání části pozemní komunikace k umístění vozidla.

1.4 Veřejným prostranstvím jsou zejména náměstí, tržiště, silnice, místní komunikace, veřejná zeleň (podél všech komunikací ve městě a všech čtvrtích), jakož i další prostory přístupné každému bez omezení. Podrobnější specifikace veřejných prostranství ve městě Břeclavi je uvedena v příloze k této vyhlášce.

1.5 Pro nákladní automobily, obytné vozy a přívěsy, jejichž celková hmotnost přesahuje 3,5 tun, autobusy, traktory, návěsy a samojízdné pracovní stroje a ostatní speciální vozidla platí v době od 22,00 do 6,00 hod. zákaz stání na území města. Stání těchto vozidel je umožněno pouze na odstavných plochách k těmto účelům vyznačeným.

1.6 Na veřejných prostranstvích je zakázáno zastavení a stání vozidel, pokud tyto plochy nejsou k tomuto účelu upraveny a označeny dopravním značením. Tento zákaz se nevztahuje na komunikace, pokud na nich vozidla stojí v souladu s vyhláškou o pravidlech provozu na pozemních komunikacích - pravidla silničního provozu v platném znění.

1.7 Při stání na chodníku jsou řidiči vozidel povinni zachovat :

1.8 Je zakázáno stání v místě, kde parkující vozidlo brání odvozu pevného domovního odpadu nebo kontejnerů.

1.9 Před konáním hromadných akcí a blokových čištění musí majitel, případně provozovatel (dále jen řidič) vozidla stojícího na komunikaci zajistit jeho odstranění v souladu s umístěným dopravním značením. Toto značení musí být osazeno minimálně 7 dnů předem.

1.10 Místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít ke stání silničních motorových vozidel na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin jen po zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy, jsou v příloze této vyhlášky.

1.11 Pro účely této vyhlášky se tarifní pásma rozlišují tak, jak je uvedeno v příloze této vyhlášky.

1.12. Rezidentní karta - “R - karta” je oprávnění pro osoby s bydlištěm nebo podnikatele s provozovnou ve stanovené zóně bezplatně parkovat svá vozidla.

1.13 Parkovací lístek je doklad o zaplacení parkování na určitou dobu na přesně určeném parkovišti, vydávaný parkovacím automatem.

1.14. Parkovací karta je doklad o zaplacení parkování na tam uvedenou dobu na kterémkoliv placeném parkovišti ve městě Břeclavi. Parkovací kartu je možno zakoupit v označených prodejnách ve městě Břeclavi. Vzor parkovací karty je uveden v příloze této vyhlášky.

 

Čl. 2

Druhy parkovacích stání

2.1 Parkovací stání na území města Břeclavi se člení na vyhrazená a ostatní.

2.2 Jejich zřizování, změnu užívání, popř. zrušení povoluje příslušný silniční správní úřad - odbor vnitřní správy a MH Městského úřadu v Břeclavi.

2.3 Vyhrazená parkovací stání musí být označena příslušným dopravním značením. Ostatní parkovací a odstavná stání jsou označena dle potřeby.

2.4 Podnikatelé, kteří zřizují odstavná stání a parkovací plochy vlastním nákladem na pozemcích města (zpravidla z pruhů zeleně nebo části chodníku) a to po předchozím projednání se silničním správním úřadem jako změnu užívání, užívají pozemky bezplatně do doby návratnosti prokazatelně vložených finančních prostředků. Po uplynutí této lhůty platí poplatek za vyhrazené stání v souladu s touto vyhláškou. Jsou povinni bez náhrady tyto pozemky uvolnit v případě, že město bude pozemek potřebovat k vybudování veřejně prospěšných staveb.

 

Čl. 3

Vyhrazená parkovací stání

3.1 Vyhrazení trvalého parkovacího místa je zvláštním užíváním veřejného prostranství, podléhá poplatku a je podle této vyhlášky určeno pouze pro podnikající fyzické a právnické osoby (dále jen podnikatele).

3.2 Výjimečně může pro vozidla invalidních občanů, jejich přímých rodinných příslušníků nebo osob žijících ve společné domácnosti Městský úřad na základě doporučení Sdružení zdravotně postižených vyhradit parkovací stání. Invalidní občané jsou od poplatku za vyhrazené parkovací stání osvobozeni, přispívají pouze na instalaci dopravního značení .

3.3 Parkovací stání se vyhrazuje na dobu jednoho roku a lze jej vyhradit až po prokázané úhradě stanovených plateb.Takové parkovací místo musí být označeno příslušnou dopravní značkou s dodatkovou tabulkou, která uvádí, pro koho je místo vyhrazeno (SPZ, název firmy apod.). Náklady na instalaci dopravního značení uhradí žadatel zřizovateli dopravního značení.

3.4 Požadavek na prodloužení vyhrazeného stání je nutno uplatnit u silničního správního úřadu města před ukončením jeho platnosti. Neobnovená parkovací stání budou zrušena. Příslušný dopravní úřad může povolit instalaci, případně stanovit druh zařízení, které zabrání neoprávněnému užívání vyhrazeného parkovacího místa.

3.5 Vozidlo stojící na vyhrazeném parkovacím stání musí být opatřeno za čelním sklem viditelně umístěným povolením vyhrazeného stání. Toto označení není třeba, jeli vyhrazené stání označeno SPZ vozidla, pro které je určeno.

3.6 Vozidla neoprávněně užívající vyhrazená parkovací stání mohou být na základě požadavku oprávněného uživatele tohoto stání odtažena.

3.7 Z celkového počtu stání na místních komunikacích, případně určeném parkovišti může být vyčleněno nejvýše 10 % pro vyhrazená parkovací místa.

3.8 Poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro 1 osobní vozidlo podnikatele činí :

 

1. pásmo ............................300,- Kč/měsíc
2. pásmo ............................200,- Kč/měsíc
3. pásmo ............................100,- Kč/měsíc

 

Čl.4

Ostatní parkovací stání

4.1 Mezi ostatní parkovací stání patří:

4.2 Z užívání vymezených místních komunikací, jejich úseků nebo určených parkovišť je stanoven poplatek. Poplatky za užívání těchto stání musí řidič uhradit neprodleně prostřednictvím parkovacích automatů, případně správně použít parkovací kartu. Doba zpoplatnění a výše poplatku musí být vyznačena na parkovacím automatu.

4.3 Parkovací lístek nebo karta umožňuje řidiči parkovat s vozidlem na vymezených místních komunikacích nebo na určených parkovištích nejdéle po dobu 2 hodin. Řidič může umístit za přední sklo pouze jeden parkovací lístek nebo jednu parkovací kartu na dobu 2 hodin či dvě parkovací karty na 1 hodinu.

4.4 Řidič si zakoupí kartu v předprodeji nebo lístek v parkovacím automatu.Na parkovací kartě musí řidič vyznačit měsíc, den, hodinu a minutu počátku parkování vozidla na komunikaci nebo vymezeném parkovišti způsobem uvedeným na kartě.

4.5 Výše poplatků za uvedené druhy stání je stanovena takto :

- osobní vůz .................................10,- Kč/hod ......................5,- Kč/ 1/2 hod

- osobní vůz ....................................5,- Kč/hod

Pro všechna označená území platí :

- nákladní vůz, autobus ..................10,- Kč/hod

- parkovací karta :

měsíční ................250,- Kč
čtvrtletní ..............600,- Kč
pololetní ...........1.200,- Kč
roční ................2.000,- Kč

- nákladní vůz, autobus ................20,- Kč/hod ..................10,- Kč/1/2hod.

 

4.6 Fyzickým osobám s trvalým bydlištěm v ulicích s vymezeným parkováním, případně v těsném sousedství určeného parkoviště (dále jen rezident) vydá dopravní úřad dlouhodobou parkovací kartu - “R - kartu” pro automobil, který je v jeho vlastnictví a není hmotným investičním majetkem pro podnikatelskou činnost.

4.7 Dlouhodobou parkovací kartu vydá dopravní úřad právnické nebo fyzické osobě vlastnícím vozidlo, které je hmotným investičním majetkem pro podnikatelskou činnost nebo vozidlo svěřené mu jeho zaměstnavatelem, který jej má zařazen v hmotném investičním majetku pouze tehdy, užívají-li ve vymezených ulicích případně v přímém sousedství určených parkovišť ke své podnikatelské činnosti.

4.8 Osoby uvedené v odstavci 4.6 a 4.7 mají nárok na dvě nepřenosné karty.

4.9 Cena R - karty se stanoví částkou :

fyzická osoba zdarma

první auto podnikatele 2.000,-

druhé auto podnikatele 3.500,-

jedna přenosná 5.000,-

 

Povinnosti označit vozidla stojící na vymezených místních komunikacích a určených parkovištích R - kartou a platit jakýkoliv poplatek za parkování jsou zproštěni:

4.10 Dohled nad dodržováním provádí strážníci Městské policie, případně osoby pověřené dopravním úřadem.

4.11. Při vykonávání dohledu se řeší přestupky, kterých se dopustí řidič vozidla stojícího na vymezených místních komunikacích nebo na určených parkovištích :

 

 

Čl. 5

Vyhrazené plochy pro zásobování

5.1 Vyhrazené plochy pro zásobování umožňují zásobování příslušného objektu a vyznačují se pouze vodorovným dopravním značením. Při jejich zřizování se postupuje v souladu s čl. 2.4 této vyhlášky.

5.2 V případě neoprávněného užívání této plochy lze postupovat v souladu s ustanovením čl. 3.6 této vyhlášky.

 

Čl. 6

Poskytování taxislužby ve městě

6.1 Poskytnutí stanoviště taxislužby bude umožněno jednotlivým osobám a pro jednotlivá vozidla na základě předložené koncesní listiny, na místech k tomu určených - tj. před budovou ČD, popř. v jiných lokalitách vymezených MěÚ Břeclav, které budou uvedeny v příloze této vyhlášky.

6.2 Město Břeclav zajistí vodorovné a svislé dopravní značení před budovou ČD v souladu s požadavky POLICIE ČR DI Břeclav.

6.3 Žadatel si vyřídí povolení k užívání předmětného místa na odboru vnitřní správy a MH Městského úřadu. Povolení bude vydáno na období jednoho kalendářního roku, popř. alikvotní část roku - žadateli bude vydána nalepovací etiketa s vyznačením doby platnosti a evidenčním číslem pro SPZ příslušného vozidla, která musí být umístěna na zadním skle vozidla. Současně bude vyměřen poplatek platebním výměrem.

6.4 Provozovatel je povinen na vyhrazených místech dodržovat pořadí, v jakém na stanoviště přijíždí. Tato místa není možno využívat k parkování a odstavení vozidel. V případě užívání vymezených místních komunikací, jejich částí nebo parkovišť s placeným stáním je povinen provozovatel za užívání platit podle místního režimu.

6.5 Poplatek za vyhrazení parkovacího místa pro 1 osobní vozidlo taxislužby :

- před budovou ČD ..........................5.000,- Kč/rok
- v ostatních částech ..........................3.000,- Kč/rok

 

Čl. 7

Technická uzávěra kola

7.1 Je-li vozidlo odstaveno v rozporu s místní úpravou silničního provozu a ustanoveními této vyhlášky, mohou příslušníci POLICIE ČR a Městské policie v souladu se zákonem o Policii ČR a zákonem o obecní policii v platném znění, umístit na vozidlo technickou uzávěru kola, která znemožní odjezd vozidla.

7.2 Řidič musí být na tuto uzávěru upozorněn vhodným, nepřehlédnutelným způsobem.

 

Čl. 8

Odtahování vozidel

8.1 Vozidlo tvořící překážku silničního provozu nedovoleným používáním veřejného prostranství, místní komunikace nebo užívající veřejného prostranství nebo místní komunikace vyhrazeného pro jiného uživatele, bude odtaženo organizací pověřenou MěÚ Břeclav k provádění odtahové služby.

8.2 Odtažené vozidlo bude umístěno na parkovišti vyhrazeném pro tento účel a vydá se jeho uživateli poté, co prokáže svoji totožnost a uhradí náklady uvedené v odst. 8.3 nebo převezme fakturu a potvrdí převzetí vozidla.

8.3 Za odtažení vozidla, za úkony spojené s přípravou na odtažení a za umístění a střežení vozidla na parkovišti je provozovatel pověřené organizace, provádějící odtahovou službu, povinen uplatnit náhradu v cenách podle platných ceníků.

 

Čl. 9

Vraky vozidel

9.1 Na komunikacích a ostatních veřejných prostranstvích města Břeclavi je zakázáno umísťovat vraky vozidel. Vrakem vozidla je takové vozidlo, které bylo vyřazeno z provozu při současném odebrání SPZ nebo vozidlo s SPZ, které je zjevně nepojízdné t.j. chybí podstatné díly karoserie, skla, kola, agregáty a pod.

9.2 Vlastník vozidla, které odhlásí z provozu a majitel vraku je povinen odstranit vozidlo z komunikace nebo veřejných prostranství do 10 dnů.

Na výzvu vlastníka komunikace je povinen odstranit vrak do dvou měsíců od doručení výzvy k odstranění. Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje vrak vlastník této komunikace na náklady vlastníka vraku.

9.3 V případě, že nebude majitel vraku zjištěn, bude výzva k odstranění vraku zveřejněna způsobem v místě obvyklým a na předmětném vraku a po marném uplynutí doby dvou měsíců ode dne zveřejnění výzvy odstraní a zlikviduje vrak na své náklady vlastník komunikace. Při dodatečném zjištění vlastníka vraku uplatní vlastník komunikace náhradu nákladů spojených s odstraněním a likvidací vraku.

 

Čl. 10

Společná a závěrečná ustanovení

10.1 Umísťování prozatímních a přenosných přístřešků a garáží je na komunikacích a veřejných prostranstvích na území města Břeclavi zakázáno.

10.2 V projektové dokumentaci na výstavbu a rekonstrukci sídelních celků i samotných bytových a nebytových objektů je nutno zajistit odpovídající počet parkovacích stání dle platné normy. Stání musí být k dispozici současně se zahájením provozu objektů.

10.3 Výjimky z ustanovení čl. 1.5 a čl. 3.4 této vyhlášky může povolit ve zvlášť zdůvodněných případech Městská rada na základě doporučení dopravního úřadu města.

10.4 Porušení ustanovení této vyhlášky bude postihováno jako přestupek podle příslušné právních norem.

10.5 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.1999.

10.6 Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje čl. 2 - Parkování vozidel na území města a poskytování taxislužby ve městě Obecně závazné vyhlášky č. 2 o místních poplatcích v platném znění.

Tarifní pásma :

1. pásmo : Národních hrdinů, nám. TGM, 17. listopadu, J.Palacha, Sady 28. října, Sovadinova (od ul. J.Palacha až po žel. vlečku).

2. pásmo : Lednická, Valtická, Hlavní, tř. 1. máje, Hraniční, J.Skácela, Osvobození, Lidická, Sovadinova (od Lidické až po žel. vlečku), Stromořadní, Na zahradách, Břetislavova, Bratislavská, U tržiště, Sladová, Čermákova, Fintajslova, nábř. Komenského (od ul. 17.listopadu po SPŠ), nábř. Smetanovo (od ul. J.Palacha po ul. Čechova), Husova (od ul. J.Palacha po ul. Slovácká), U stadionu.

3. pásmo : ostatní ulice.

 

Vymezení místních komunikací a parkovišť s poplatkem a dobou stání do dvou hodin:

ulice

počet parkovacích míst

1. Sovadinova od papírnictví k ul. Křížkovského

15

2. Slovácká od papírnictví ke SPEKTRU

32

3. parkoviště před prodejnou Spektrum

37

4. Husova o gymnázia po autobus. nádraží

25

5. Jungmannova

35

6. Čechova od Telecomu po Baroko

24

7. Národního odboje od nábytku po Baroko

15

8. Čechova od Baroka k lávce

23

9. J. Palacha - naproti Terezce

15

10. Smetanovo nábř. od J. Palacha po Čechovu

20

11. Sladová od býv. spořitelny po Čermákovu

18

12. Sladová / u býv. spořitelny/

6

13. Veslařská u soudu

15

14. U stadionu

45

15. nám. T.G.M. před OÚ

15

 

Vymezení parkovišť s poplatkem a dlouhodobým stáním:

1. před nádražím ČD

37

2. ul. Nová, Libušina, B. Němcové

59

3. parkoviště u EVY

47

4. ul. Žerotínova

40

5. za Domem kultury a školství

153

6. ul. Za bankou - za MÚ až soudem

128

7. parkoviště na Národních hrdinů

32

8. parkoviště u Finančního úřadu

26

 


Zdeněk Hrubý, zástupce starostky

ing. arch. Anna Procházková, starostka


© BVnet
Trimex-WS,a.s.
design&layout
pixy©1997