Vyhlášky městského úřadu Břeclav region

Obecně závazná vyhláška č. 38

 

Městské zastupitelstvo v Břeclavi schválilo na svém zasedání dne 21.9.1998 podle zák. č. 367/1990 Sb. o obcích v platném znění a zák. č. 125/1997 Sb. o odpadech v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 9 o sběru, třídění a likvidaci komunálního odpadu ve městě Břeclav :

Obecně závazná vyhláška č. 9 o sběru, třídění a likvidaci komunálního odpadu ve městě Břeclav se mění a doplňuje takto :

Z čl. 2.2

se vypouští odstavec :

a namísto něho se vkládá :

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.1999.

 


Zdeněk Hrubý, zástupce starostky

ing. arch. Anna Procházková, starostka


© BVnet
Trimex-WS,a.s.
design&layout
pixy©1997