Vyhlášky městského úřadu Břeclav

region

Obecně závazná vyhláška č.4
o zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území města Břeclavi

 

Městské zastupitelstvo v Břeclavi v souladu s § 36 písmeno b) zák.č.367/1990 o obcích, ve znění pozdějších předpisů schválila na svém zasedání dne obecně závaznou vyhlášku o zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území města Břeclavi.

 

čl.I.
Základní ustanovení

1. Účelem vyhlášky o zeleni je v zájmu stálého zlepšování životního prostředí zabezpečit legislativně zakládání, údržbu a ochranu zeleně na území obvodu města Břeclavi.
2. Vyhláška je závazná pro fyzické a právnické subjekty na území obvodu města.

čl.II
Obecné požadavky

1. Zeleň musí být rozvíjena dle ekologických, urbanistických, biologických, estetických a technických zásad.
2. Plánovité zakládání, údržba a ochrana zeleně je součástí péče Městského úřadu v Břeclavi o životní prostředí a součástí povinností těch organizací a podnikatelů, kteří přicházejí při své činnosti s touto zelení do styku.
Chránit zeleň podle svých možností jsou povinny všechny fyzické a právnické subjekty.
3. Plánovitým zakládáním, údržbou a ochrannou musí být vytvořeny vhodné podmínky pro zdárný růst a vývoj zeleně. K plánovité péči o zeleň mimo jiné patří : - zakládání zeleně
- ochrana zeleně před neuváženou asanací
- zabezpečení proti mechanickému a chemickému poškození
- ošetřování stromů a keřů
- ochrana proti chorobám a škůdcům
- dosadby a probírky
- včasná výsadba za odumřelou či asanovanou zeleň
- údržba trávníkových ploch
- údržba sadovnických doplňků a zařízení
- včasná zálivka nových výsadeb
4. Výchozím podkladem pro plánovité zakládání, údržbu a ochranu zeleně budou tyto schválené dokumenty : - územní plán města
- koncepce údržby zeleně města
5. Za tvorbu územního plánu odpovídá odbor rozvoje města.

6. Za koncepci údržby veřejné zeleně a její realizaci odpovídají oddělení životního prostředí a odbor vnitřní správy a místního hospodářství.

čl.III
Projektová příprava staveb

1. Územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace musí být zpracovány tak, aby zajišťovaly v nejvyšší míře ochranu stávajících objektů zeleně a vytvářely předpoklady pro její rozvoj.
2. Jestliže se při umístění stavby nelze vyhnout kácení dřevin nebo jestli-že to vyžaduje jejich zdravotní stav, musí být tato skutečnost uvedena v zadání stavby. Zeleň určena k asanaci musí být finančně ohodnocena a rozpočtová část zadání musí zahrnovat finanční náklady na náhradní výsadbu zeleně, minimálně ve finanční výši likvidované zeleně. Investor je dále povinnen navrhnout způsob její náhrady. Zeleň musí být nahrazena v bezprostředním okolí stavby nebo pokud k tomu nejsou podmínky, dle pokynů odboru vnitřní
správy a místního hospodářství.
3. Ve všech stupních projektové dokumentace staveb (mimo dokumentace vnitřních staveb a úprav, které nemění půdorys) musí být zakreslena stávající zeleň. Stejný požadavek platí i tehdy, jestliže stavba vyžaduje při provádění i dočasný zábor pozemku. Zařízení staveniště nesmí ohrozit zeleň nebo vyvolat zbytečné kácení stromové zeleně.
4. Součástí projektové dokumentace musí být návrh účinných opatření zajišťující ochranu nadzemní části dřevin a kořenového systému po dobu stavby.
5. Vlastník stavby musí zajistit po dobu dvou let po kolaudaci stavby údržbu zeleně, kterou nově vysadil.
6. V rámci kolaudačního řízení musí odbor vnitřní správy a místního hospodářství odsouhlasit, že byly splněny podmínky stanovené v této vyhlášce.

čl.IV
Ochrana zeleně

1. Zeleň je dovoleno užívat způsobem přiměřeným jejímu účelu a jakékoliv poškozování je zakázáno.
2. Skládky a rozkopávky prováděné na veřejné zeleni musí být povoleny příslušným odborem a odsouhlaseny odborem vnitřní správy a MH Městského úřadu v Břeclavi, který stanoví podmínky pro uvedení dotčených ploch do do řádného stavu.
3. Při rozkopávkách většího rozsahu musí investor předložit dohodu nebo smlouvu s příslušnou kvalifikovanou osobou, která provede úpravu zelené plochy.
4. Při užívání veřejné zeleně je třeba zachovávat pořádek, čistotu a klid a vyvarovat se všeho, co by narušovalo nebo ohrožovalo účel, jemuž veřejná zeleň slouží.
Pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak je z a k á z á n o :
- kácet stromy bez povolení referátu ŽP Okresního úřadu v Břeclavi a bez souhlasu vlastníka nebo uživatele pozemku.
- trhat květiny a plody ovocných a okrasných dřevin, ořezávat, lámat větve nebo jinak poškozovat stromy, keře a jiné části zeleně, včetně součástí zahradní architektury.
- vypalovat trávu a křoviny
- znečišťovat plochy, svévolně přemísťovat veřejná zařízení, vyvěšovat plakáty, umísťovat dopravní značení a jiné předměty na dřeviny a do travnatých ploch - vjíždět vozidly na plochy zeleně a to i na plochy připravené pro zeleň, parkovat na zelených plochách
umísťovat skládky materiálu, instalovat prodejní stánky, reklamní panely, kontejnery, nádoby na TKO a druhotné suroviny a jiná zařízení omezující růst, rozvoj a racionální údržbu zeleně.
5. Provádět jakékoliv úpravy a výsadby veřejné zeleně lze jen se souhlasem odboru vnitřní správy a MH.

čl.V
Závazná ustanovení

1. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou je přestupkem, nejde-li o čin trestný a je postihováno podle zákona č. 200/90 Sb. o přestupcích, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
Právnické osobě a podnikateli, který při výkonu podnikatelské činnosti poruší tuto obecně závaznou vyhlášku, může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.
2. Uložení pokuty nezbavuje právní subjekty uvedené v předchozích ustanoveních odstranit závadný stav ve stanovené lhůtě. Pokud tak neučiní, může tak učinit Město samo, na jejich náklady popř. opakovaně uložit pokutu.
3. Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne :


p. Zdeněk Hrubý, zástupce starostky

ing. arch. Anna Procházková, starostka města


© BVnet
Trimex-WS,a.s.
Statistika návštěvnosti
Navrženo pro každý běžný prohlížeč.
design&layout
pixy©1997
supervised by
JanigaLabs