Vyhlášky městského úřadu Břeclav

region

Obecně závazná vyhláška č. 6
Řád pro pohřebiště a provoz smutečních síní v Břeclavi

 

Městské zastupitelstvo v Břeclavi schválilo na svém zasedání dne 18.11.1996 podle zák. č. 367/1990 Sb. v platném znění a v souladu s vyhl. MZ č. 19/1988 Sb. v platném znění toto nové znění obecně závazné vyhlášky o řádu pro pohřebiště a provozu smutečních síní v Břeclavi :

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Úcta k památce zemřelých a účast s jejich pozůstalými a společenské poslání pohřebišť jako veřejných zdravotnětechnických zařízení, určených k pietnímu pohřbívání zemřelých nebo ukládání jejich zpopelněných ostatků způsobem, odpovídajícím právním předpisům přikazují, aby pohřebiště byla nejen stále udržována, ale aby zde bylo dbáno všech předpisů.

Čl. 2
Rozsah platnosti vyhlášky

Ustanovení této vyhlášky se vztahují na všechny hřbitovy v Břeclavi : Břeclav - město, Stará Břeclav, Poštorná, Charvatská Nová Ves a Ladná.

Čl. 3
Výkon správy pohřebiště

Správou pohřebiště je pověřen Městský úřad v Břeclavi. Ten je povinen pečovat v přiměřeném rozsahu o vnější vzhled pohřebiště, zejména výsadbou zeleně, úpravou cest, umísťováním nádob na odpadky apod. a dále o udržování jeho příslušenství zejména hygienických zařízení, v řádném stavu. K provádění údržby pohřebiště je oprávněn uzavírat smlouvy s jinými organizacemi.

Čl. 4

1.1 Osoby, které zemřely musí být nejpozději do osmi hodin po lékařské prohlídce / pokud nejsou uloženy ve zdravotnickém zařízení /,uloženy do do objektu smuteční síně, kde jsou k tomuto účelu zřízeny zvláštní místnosti. Do doby osmi hodin se nepočítá doba od 22,00 do 6,00 hodin.
1.2 Přístup do zvláštní místnosti pro ukládání zemřelých má obsluhující personál, pracovníci pohřební služby, pozůstalí a kompetentní kontrolní orgány.
1.3 Vyjímky z tohoto nařízení povoluje Městská rada v Břeclavi.

Čl. 5
Ukládání zemřelých a zpopelnění ostatků

Pohřbívá se uložením do země, hrobky nebo zpopelněním, pokud důležitý obecný zájem nevyžaduje jiný způsob pohřbu. K jinému způsobu pohřbu a uložení mimo hřbitov je třeba souhlasu příslušného orgánu hygienické služby. Na pohřebištích v Břeclavi se zpravidla pohřbívají místní občané a zpopelněné ostatky osob, jež zemřely v obvodu Městského úřadu v Břeclavi a těla zemřelých, jež byla v obvodu města nalezena nebo vyložena z dopravních prostředků, pokud obstaravatel pohřbu nezvolí jiné místo. Zpopelněné ostatky mohou být uloženy na kterémkoliv z pohřebišť v obvodu města Břeclavi bez ohledu na to, ve kterém krematoriu byl zemřelý zpopelněn a to v urnovém háji, do hrobu - hrobky nebo náhrobku k jinému příslušníku rodiny apod.

Čl. 6
Rozdělení hřbitova

Na jednotlivé hřbitovy jsou vypracovány plánky, které je rozdělují na několik oddělení.
Do plánku je možno nahlédnout na správě pohřebišť a na Městském úřadu v Břeclavi - odboru vnitřní správy a místního hospodářství.

Čl. 7
Propůjčení místa pro hrob nebo urnu

7.1 Správa pohřebiště je povinna propůjčit místo pro hrob na tlecí dobu, která na hřbitovech v k.a. Břeclav činí dobu deseti let a místo pro urnu na dobu deseti let od prvního uložení. Umožňují - li to poměry na pohřebišti, je správa pohřebiště povinna propůjčit místo i na delší dobu. Uložením urny do hrobu /hrobky / nebo náhrobku, se neprodlužuje právo k místu.
7.2 Výši úplaty za propůjčení místa, případně za použití hřbitovních zařízení a za zvláštní služby související s pohřbíváním se stanoví částkou 700,-Kč za 1 hrob / 1.400,-Kč za dvouhrbo /nebo Arnovou schránku, splatnou zpravidla 10 let předem.
7.3 Správa pohřebiště je povinna mít k dispozici plán pohřebiště, vést evidenci volných míst a dovolit na požádání občanů, aby do něho mohli nahlédnout.
Nikdo nemá právní nárok na propůjčení určitého místa, správa pohřebiště je však povinna v mezích možností vyhovět přání objednatele.
7.4 Propůjčení místa se podle obsahu dohody mezi správou pohřebiště a objednavatele a v mezích tímto řádem dále stanovených, nabývá práva na tomto místě zřídit hrob, uložit do země tělo zemřelého, nebo uložit zpopelněné ostatky a upravit povrch místa / zřídit náhrobek, vysázet květiny ap./. Propůjčením místa však nevzniká oprávněnému k tomuto místu právo vlastnické.
7.5 Právo k místu může převést jen správa pohřebiště a to na návrh oprávněného a v případě jeho smrti na návrh jeho nejbližšího příbuzného / dědice/. Ujednáním oprávněného s třetí osobou o převodu práva k místu není správa pohřebiště vázána.
7.6 Právo k místu se prokazuje potvrzenkou o zaplacení poplatku za propůjčení místa nebo za obnovu či prodloužení práva k místu. Průkaz jiným způsobem lze připustit, učiní - li osoba, jež právo uplatňuje, písemné prohlášení u správy pohřebiště, že odpovídá za veškerou škodu, která by případně správě pohřebiště vznikla.

Čl. 8
Propůjčení místa pro hrobku

Místo pro hrobku se propůjčuje zpravidla na dobu dvaceti let. Správa pohřebiště potvrdí propůjčení místa pro hrobku vždy písemně. Stavba hrobky musí být uskutečněna do jednoho roku od propůjčení místa, jinak právo k místu zaniká.
V ostatním platí o propůjčení místa pro hrobku ustanovení předchozího článku této vyhlášky.

Čl. 9
Způsob ukládání do hrobu / hrobky/

9.1 Těla zemřelých se ukládají zpravidla po jednom do každého hrobu, pokud důležitý obecný zájem nevyžaduje uložení do společného hrobu.
9.2 Správa pohřebiště může na žádost nebo bez souhlasu toho, komu bylo místo pro hrob propůjčeno povolit, aby do téhož hrobu byla uložena těla dalších zemřelých příslušníků rodiny / tzv. rodinné hroby /, popř. i osob nepříbuzných. Do hrobky lze další těla uložit kdykoliv, pokud je v ní volné místo.
9.3 Před uplynutím tlecí doby mohou být do hrobu / hrobky/ ukládána těla zemřelých jen se souhlasem orgánu hygienické služby - za podmínek jim stanovených.

Čl. 10
Způsob ukládání zpopelněných ostatků

10.1 Zpopelněné ostatky se zásadně ukládají do země a to buď v urně nebo volně.
10.2 Není - li proti tomu námitek z důvodů architektonických nebo jiných důvodů hodných zvláštního zřetele, může správa pohřebiště povolit, a by urna byla uložena do výklenku v náhrobku / zpravidla uzavřeného / dobo do zvláštní ochranné schránky bezpečně připevněné k náhrobku.

Čl. 11
Stavby

11.1 K vybudování jakékoliv stavby na pohřebišti nebo k úpravě stavby již existující / hrobky, náhrobku, rámu apod./ je třeba předchozího souhlasu správy pohřebiště. Tím není nahrazen souhlas příslušného orgánu městského úřadu, pokud je takového souhlasu podle zvláštního předpisu třeba.
11.2 Při provádění nebo úpravě stavby se musí provádějící podřídit pokynům správy pohřebiště a to zejména pokud jde o rozměry a tvar stavby nebo provedení její výzdoby, jakož i pokud jde o druh použitého materiálu.
11.3 Po ukončení prací je provádějící povinen postarat se na své náklady o vyčištění okolí a odklizení zbylého materiálu.
11.4 Vybudované stavby nelze bez souhlasu správy pohřebiště odstraňovat ani je prodávat třetím osobám. Bez písemného souhlasu správy pohřebiště nelze z pohřebiště vynášet části náhrobků, hrobové ozdoby apod.

Čl. 12
Stromy a keře

Stromy a keře lze vysazovat i na propůjčených místech pouze po předchozím písemném souhlasu správy pohřebiště. Vysázené stromy a keře se stávají majetkem vlastníka pozemku, němž je pohřebiště, správa pohřebiště je může - uzná - li to za vhodné z hlediska celkové péče o pohřebiště - kdykoliv odstranit.

Čl. 13
Lavičky

Lavičky lze na pohřebišti umísťovat jen po předchozím písemném souhlasu správy pohřebiště, která může stanovit rozměry a tvar lavičky, popř. způsob jejího upevnění. Všichni návštěvníci pohřebiště pak mohou lavičky volně užívat.

Čl. 14
Provádění prací na pohřebišti

14.1 Těla zemřelých mohou ukládat do hrobu / hrobky/ pouze zaměstnanci správy pohřebiště k tomu určení, ve vyjímečných případech, na základě povolení správy jiné osoby. Na uložení zpopelněných ostatků se výše uvedené nevztahuje.
14.2 Výkopy a zemní práce všeho druhu, zejména kopání, formování a obkládání hrobu, mohou provádět pouze osoby určené k tomu správou pohřebiště, pokud správa nepovolí vyjímku.
14.3 Jednoduché práce k udržování místa a jeho zkrášlení /vysazování, zalévání květin, uhrabování okolí hrobu ap./na propůjčených místech provádějí oprávnění sami nebo osoby jim blízké nebo jimi objednané. Správa pohřebiště se však může dohodnout s oprávněnými, že bude tyto práce provádět sama prostřednictvím svých zaměstnanců na účet oprávněných.

Čl. 15
Zánik práva k místu, zrušení hrobu a odstranění náhrobku

15.1 Po uplynutí doby, na níž je správa pohřebiště povinna místo propůjčit, zanikne právo k místu, jestliže :
a/ poměry na pohřebišti / zejména nedostatek místa / neumožní propůjčení místa na delší dobu,
b/ není zaplaceno za obnovu / prodloužení/ práva k místu,
c/ má být pohřebiště nebo jeho část z úředního rozhodnutí zrušena, uzavřena nebo jinak upravena,
d/ místo není udržováno v dobrém stavu.
Podmínkou pro zánik práva k místu je, že správa pohřebiště nejméně 6 týdnů předem upozornila oprávněného na tyto skutečnosti a pokud jde o zrušení dle odst. b/ nebo d/, že oprávněný před uplynutím této lhůty nezaplatil nebo nesjednal nápravu. Není - li známa adresa oprávněného, upozorní správa pohřebiště na tyto skutečnosti veřejnou vyhláškou. Zanikne - li právo k místu, vyzve správa oprávněného a to v případech, kdy není známa adresa veřejnou vyhláškou, aby do šesti týdnů odstranil náhrobky, rámy apod. Pokud se tak ve stanovené lhůtě nestane, odstraní a uskladní je správa pohřebiště na náklad a nebezpečí oprávněného. Po uplynutí jednoho roku po zániku práva, naloží se s takovými předměty, pokud se o ně vlastník nepřihlásí, jako s věcmi opuštěnými. Oznámení bude zveřejněno ve vývěsní skříni Městského úřadu v Břeclavi a ve ve vývěsní skříni na příslušném hřbitově, kterého se případ týká.
15.2 Hroby, hrobky a urny, které mají kulturní hodnotu nebo význam, např. hrobky význačných osob, umělecká díla apod., nesmějí být / s vyjímkou případu zrušení/, odstraněny ani po uplynutí doby, na kterou bylo místo propůjčeno.
15.3 Ostatky a urny se po zániku práva k místu buď ponechají na dosavadním místě, nebo se uloží na jiném místě anebo se zpopelní a popel se ihned na vyhrazeném místě smísí se zemí.

Čl. 16
Péče o propůjčené místo

16.1 Oprávněný je povinen pečovat o propůjčené místo tak, aby bylo udržováno v řádném stavu.
16.2 Shledá - li správa pohřebiště závady, vyzve oprávněného, aby je v přiměřené lhůtě odstranil. Nestane - li se tak, nebo není - li známa adresa oprávněného anebo je nebezpečí z prodlení, učiní správa pohřebiště nutná opatření na účet oprávněného.
16.3 Zvadlé nebo jinak znehodnocené kytice, věnce a jiné netrvanlivé ozdoby, může dát správa pohřebiště sama z jednotlivých míst odstranit.

Čl. 17
Rozsvěcování světel

Světla lze na pohřebišti rozsvěcovat jen v případě, že jsou umístěna ve svítilnách nebo jsou jiným vhodným způsobem zabezpečena. Správa pohřebiště může v odůvodněných případech rozsvěcování světel omezit nebo vůbec zakázat.

Čl. 18
Přístup na pohřebiště

18.1 Pohřebiště jsou veřejnosti přístupná denně od 6,00 do 21,00 hodin. Správa pohřebiště však může ve zvláštních případech z důvodů bezpečnosti / např. při náledí / přístup veřejnosti omezit.
18.2 Dětem do osmi let je povolen přístup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.
18.3 Každý návštěvník je povinen před stanovenou uzavírací hodinou bez zvláštního upozornění pohřebiště opustit.
18.4 S motorovými a jinými vozidly / potahy, dvoukolové vozíky/, popřípadě s jízdními koly, lze na pohřebiště vjíždět jen tehdy, dá - li k tomu správa pohřebiště zvláštní povolení.

Čl. 19
Chování na pohřebišti

19.1 Návštěvníci pohřebiště jsou povinni chovat se zde způsobem přiměřeným pietě místa. Není zejména dovoleno dělat hluk, odhazovat odpadky, vodit psy apod.
19.2 Odpadky a jiné obdobné předměty jako např. uschlé kytice a věnce smějí být odhazovány a odkládány pouze na místech k tomu určených.

Čl. 20
Sankce

Porušování ustanovení této vyhlášky může být posuzováno jako přestupek dle zák. č. 200/1990 Sb. v platném znění a může být za něj uložena pokuta až do výše 30.000,.-Kč.

Čl. 21
Závěrečná ustanovení

21.1 Dnem účinnosti této vyhlášky pozbývá účinnosti obecnězávazná vyhláška č. 6/91.
21.2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.1997.

 


p. Zdeněk Hrubý, zástupce starostky

ing. arch. Anna Procházková, starostka města

Schváleno MěZ : 18.11.1996


© BVnet
Trimex-WS,a.s.
Statistika návštěvnosti
Navrženo pro každý běžný prohlížeč.
design&layout
pixy©1997
supervised by
JanigaLabs