Vyhlášky městského úřadu Břeclav

region

Obecně závazná vyhláška č. 7
o odvozu tuhých komunálních odpadů

 

Městské zastupitelstvo v Břeclavi schválilo na svém zasedání dne 18.11.1996 podle zák. č. 367/1990 Sb. v platném znění toto nové znění obecně závazné vyhlášky o odvozu tuhých komunálních odpadů :


Čl. 1
Povinnosti majitele domu

1.1 Zajistit sběr, třídění a odvoz tuhých komunálních odpadů / dále jen TKO/ je povinen vlastník domu, provozního objektu nebo jiného místa, případně ten, který ho obstarává z pověření vlastníka nebo na základě úředního rozhodnutí anebo ho trvale užívá / dále jen vlastník domu/.
1.2 Pravidelný odvoz v obvodu města Břeclavi zajišťuje organizace k tomu pověřená Městským úřadem v Břeclavi, u níž je povinen vlastník domu odvoz objednat. Objednávka se provádí zpravidla zaplacením platby za odvoz na příslušné období a vylepením nálepky na sběrnou nádobu.
1.3 Z důvodu dodržení hygienických předpisů při odvozu TKO jsou majitelé a obyvatelé domů a provozních objektů povinni je ukládat do předepsaných nádob, které musí být vždy uzavřeny víkem a nesmí být přeplňovány.
1.4 Pověřená organizace zajišťuje pravidelný odvoz TKO speciálním technickým zařízením. Odvoz zvláštních odpadků zajišťuje nepravidelně pomocí velkoobjemových kontejnerů. Do těchto kontejnerů je zakázáno ukládat drobný domovní odpad / popel, odpadky z domácnosti/.

Čl. 2
Pravidelný odvoz TKO

2.1 Pro odvoz TKO se používá určených sběrných nádob vyprazdňovaných do speciálních sběrných vozů. Sběrné nádoby si vlastník domu opatřuje sám a je povinen je označit nálepkou jako dokladem o nahlášení odběrného místa a zaplacení poplatku za odvoz. 2.2 Do těchto sběrných nádob je možno ukládat pouze drobný domovní odpad - vychladlý popel, odpadky. Nesmějí se do nich ukládat sběrné suroviny, materiál ze stavebních a řemeslnických prací, předměty neskladné a takové, které nelze přesypat / např. hlína, tekutiny, žíraviny, hmoty vznětlivé a mazlavé / a takové, které by ohrozily svým složením bezpečnost a zdraví zaměstnanců podniku, či jiných osob nebo poškodily technické zařízení sběrného vozu. Způsob odvozu tohoto zvláštního odpadu je stanoven v čl. 5 této vyhlášky.

Čl. 3
Umístění sběrných nádob

3.1 Stálé stanoviště sběrných nádob určuje pověřená organizace po dohodě s vlastníkem domu tak, aby nedošlo l porušení hygienických a požárních předpisů.
3.2 Tam, kde není stálé stanoviště určeno, musí majitel v den svozu dopravit sběrné nádoby do blízkosti komunikace / 1,5 m/.

Čl. 4
Odvoz zvláštního TKO, sběrné dvory

4.1 Pro sběr odpadů, které nesmí být ukládány do sběrných nádob, včetně zvlášť nebezpečných odpadů, jsou zřízeny sběrné dvory. Sem jsou povinni původci odpadů tyto dopravit a vytříděné uložit do příslušných nádob. Seznam sběrných dvorů je uveden v příloze k této vyhlášce a bude aktualizován každého půl roku a ohledem na aktuální stav.
4.2 Suť, zeminu a odpad ze zahrad občané ukládají podle pokynů organizace pověřené úklidem města.
4.3 Tekuté odpady je možno likvidovat pouze v souladu s příslušnými právními předpisy.
4.4 Staré léky je zakázáno ukládat do sběrných nádob a na skládky. Občané je mohou odevzdávat v organizacích k tomu pověřených / lékárnách/.

Čl. 5
Způsob odvozu

5.1 Zaměstnanci pověřené organizace jsou povinni si při odvozu TKO počínat tak, aby při odvozu nedocházelo k hygienickým závadám a škodám na zdraví a majetku a znečišťování okolí.
5.2 Je - li cesta ke sběrným nádobám uzavřená nebo neschůdná, je povinnosti majitele domu zajistit včasné přistavení nádob k odvozu. Jinak musí zajistit odvoz odpadků sám a na své náklady. Obdobně platí i pro vracení nádob na stálé stanoviště.

Čl. 6
Porušení povinností při odvozu TKO

Závady vzniklé při odvozu TKO a případné škody způsobené zaměstnanci pověřené organizace musí majitel ohlásit hned po zjištění a umožnit vyšetření organizací, případně pojišťovnou. Odpovědnost za vzniklou škodu se řídí občanským zákoníkem. Hrubá nebo opakující se porušení ustanovení této vyhlášky budou posuzována jako přestupek podle zák. č. 200/1990 Sb. v platném znění a může být za ně uložena pokuta až do výše 30.000,-Kč

Čl. 7
Vyjímky z vyhlášky a řešení sporů

7.1 Městská rada může ze závažných důvodů povolit vyjímku z této vyhlášky, je - li to třeba ke zvládnutí mimořádných událostí.
7.2 Rozpory mezi majiteli domu a pověřenou organizací, zejména, jde - li o určení stálého stanoviště, porušení místa uložení TKO a odvozních lhůt, řeší na žádost majitele nebo pověřené organizace odbor vnitřní správy a místního hospodářství Městského úřadu v Břeclavi, po případném projednání s okresním hygienikem nebo orgány inspekce požární ochrany.

Čl.8
Závěrečná ustanovení

8.1 Touto vyhláškou se ruší vyhláška města Břeclav č. 7/91 o odvozu pevných komunálních odpadů včetně dodatku.
8.2 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.1997.

 


p. Zdeněk Hrubý, zástupce starostky

ing. arch. Anna Procházková, starostka města

Schváleno MěZ : 18.11.1996


© BVnet
Trimex-WS,a.s.
Statistika návštěvnosti
Navrženo pro každý běžný prohlížeč.
design&layout
pixy©1997
supervised by
JanigaLabs