Vyhlášky městského úřadu Břeclav

region

Obecně závazná vyhláška č. 9
o sběru, třídění a likvidaci komunálního odpadu ve městě Břeclav

 

Městské zastupitelstvo v Břeclavi schválilo na svém zasedání dne 15.12.1997 podle zák. č. 367/1990 Sb. o obcích v platném znění a zák. č. 125/1997 Sb. o odpadech tuto obecně závaznou vyhlášku o sběru, třídění a likvidaci komunálního odpadu ve městě Břeclav :

Čl. 1
Základní ustanovení

1.1. Odpadem se pro účely této vyhlášky rozumí movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a proto se jí zbavuje s úmyslem ji odložit nebo která byla vyřazena na základě zvláštního předpisu.
Nebezpečným odpadem je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností, uvedených v příloze č. 2 zák. č. 125/97 Sb. o odpadech.
Komunálním odpadem se rozumí veškerý odpad vznikající na území města Břeclav při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení s vyjímkou odpadů vznikajících u právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání a dále odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů.
1.2. U komunálního odpadu, který vzniká na území obce a má původ v činnosti občanů / ne podnikatelů / se za původce považuje obec. Obec je původcem a vlastníkem odpadu od okamžiku, kdy jej občan uložil na určeném místě. od uložení odpadu na určeném místě je oprávněna s tímto disponovat pouze pověřená organizace.

Čl.2
Povinnosti občanů

2.1 Občané s trvalým, dlouhodobým nebo přechodným pobytem na území města Břeclav jsou povinni zacházet s odpadem vznikajícím v jejich domácnostech či při zájmové činnosti v souladu s právními předpisy, aby nedocházelo k ohrožení života, zdraví a majetku jiných občanů ani k poškozování životního prostředí. Odpad jsou proto povinni roztřídit a jeho využitelné složky vložit do nádob k tomu určených nebo je dopravit do sběrného místa následujícím způsobem :
- do sběrných typizovaných nádob / popelnice a kontejnery/ je možno ukládat pouze drobný domovní odpad. Nesmí se do nich ukládat materiál ze stavebních a řemeslnických prací, předměty neskladné, hmoty a kapaliny mazlavé, jedovaté a vznětlivé a velkoobjemový odpad.
- velkoobjemový odpad je možno ukládat do velkoobjemových kontejnerů nebo sběrných dvorů. Do těchto kontejnerů je zakázáno ukládat komunální odpad (popel, odpadky z domácnosti a pod.).
- tříděný odpad je možno ukládat do k tomu určených sběrných nádob, označených podle druhu odpadu. Druhy odpadů, které jsou občané povinni vytřídit z komunálního odpadu jsou vyjmenovány v příloze č. 1 této vyhlášky.
- o uloženích stavebních odpadů rozhodne na žádost občana pověřená organizace. Stavební úřad při vydání stavebního povolení uloží stavebníkovi povinnost likvidovat stavební odpad určeným způsobem.
- staré léky jsou občané povinni odevzdat v pověřených organizacích - dle přílohy č. 1 této vyhlášky.
- odpadní dřevo, lepenku, karton a papír mohou občané využít k energetickým účelům. Spalovat jiné odpadní hmoty je zakázáno.
2.3 . Pokud občané neuloží odpad uvedeným způsobem, jsou povinni na požádání pověřeného pracovníka MěÚ Břeclav prokázat, jakým jiným způsobem v souladu se zákonem odpad uložili.

Čl.3
Povinnosti fyzických a právnických osob oprávněných k podnikání

3.1. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání se při nakládání s odpady řídí ust. zák. č. 125/1997 Sb. o odpadech. Likvidaci svého komunálního odpadu zajišťují :
- využitím systému sběru, třídění, využívání a likvidace komunálního odpadu, který je zaveden ve městě Břeclav a to na základě písemné dohody s pověřenou organizací. K tomu účelu jsou povinni zajistit potřebný počet nádob / popelnic nebo kontejnerů./
- předání odpadu na základě uzavřené dohody organizaci oprávněné k nakládání s odpady.
3.2.Podnikatelé provozující prodej a jiné služby, při nichž kupující na místě samém odkládají odpady, jsou povinni zajistit pro tento účel dostatek vhodných sběrných nádob.
3.3. Do velkoobjemových kontejnerů typu Avia nemohou tyto osoby ukládat žádný odpad. Tento odpad likvidují na základě dohody uzavřené s pověřenou organizací.

Čl. 4
Povinnosti vlastníků bytových domů

4.1.Vlastník případně správce bytového domu je povinen zajistit dostatečný počet vhodných nádob na komunální odpad.
4.2.Z důvodu dodržení hygienických předpisů, jsou majitelé a obyvatelé domů a provozních objektů povinni ukládat roztříděné odpady do určených nádob, které musí být vždy uzavřeny víkem a nesmí být přeplňovány.

Čl.5
Odvoz odpadů

5.1. Odvoz a likvidaci odpadů v obvodu města Břeclav zajišťuje organizace k tomu pověřená Městským úřadem Břeclav, v souladu s uzavřenou smlouvou a se zák. č. 125/1997 Sb. o odpadech.
5.2. Pověřená organizace zajišťuje pravidelný odvoz odpadů speciálním technickým zařízením. Odvoz objemných odpadů zajišťuje nepravidelně pomocí velkoobjemových kontejnerů.

Čl.6
Umístění sběrných nádob

6.1.Stálé stanoviště sběrných nádob určuje městem pověřená organizace k odvozu odpadů po dohodě s vlastníkem domu a MěÚ Břeclav tak, aby nedošlo k porušení hygienických a požárních předpisů.
6.2.Tam, kde není stálé stanoviště určeno, musí majitel nebo správce v den svozu dopravit sběrné nádoby do blízkosti komunikace (nejméně 1,5 m).

Čl.7
Poplatky za likvidaci odpadů

7.1. Občané:
- poplatek je stanoven základní sazbou 300,-Kč ročně na každého občana, který je ve městě Břeclav k 1.1. příslušného kalendářního roku hlášen k trvalému, přechodnému nebo dlouhodobému pobytu.
- v případě úmrtí nebo odhlášení z pobytu v Břeclavi se alikvotní část poplatku nevrací a při narození nebo přihlášení do Břeclavi v průběhu roku se alikvotní část nepředepisuje
- za nezletilé a nesvéprávné osoby platí poplatek jejich zástupci
- tento poplatek není povinen platit ten, kdo do 31.1. příslušného kalendářního roku předloží MěÚ Břeclav dohodu o likvidaci odpadů uzavřenou s organizací oprávněnou k likvidací odpadů na příslušný kalendářní rok. Tento občan je povinen na požádání MěÚ Břeclav předložit veškeré doklady o množství a způsobu uložení odpadu dle skutečnosti.
7.2.Fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání:
- jsou povinny do 31.1. každého roku uzavřít dohodu o odvozu a likvidaci odpadů s organizací pověřenou MěÚ Břeclav. V případě uzavření smlouvy s jinou organizací oprávněnou k nakládání s odpady jsou tyto osoby povinny předložit kopii smlouvy na MěÚ Břeclav do 31.3. každého kalendářního roku a dále kdykoliv na požádání předložit doklady o skutečném množství a likvidace odpadů.
7.3. Poplatek dle čl. 7.1 za daný kalendářní rok je splatný předem ve dvou splátkách po 150,-Kč a to do 31.3. a do 31.8., složenkou, kterou každý obdrží, případně v pokladně MěÚ Břeclav nebo na účet č. 526-651/0100, var. symb. 21113729
7.4. V případě nedodržení termínu splatnosti poplatku je poplatník povinen uhradit poplatek z prodlení ve výši 2,5 promile z dlužné částky, nejméně však 25,-Kč za každý měsíc prodlení.

Čl. 8
Sběrné dvory

8.1.Pro sběr odpadů, které nesmí být ukládány do sběrných nádob, včetně nebezpečných odpadů s výjimkou starých léků, jsou zřízeny sběrné dvory. Občané jsou povinni dopravit odpady do sběrných dvorů a vytříděné uložit do příslušných nádob. Seznam sběrných dvorů je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky a bude doplňován s ohledem na aktuální stav.

Čl. 9
Způsob odvozu

9.1. Zaměstnanci pověřené organizace jsou povinni počínat si při odvozu odpadů tak, aby nedocházelo k hygienickým závadám a škodám na zdraví, majetku a ke znečišťování okolí. Stanoviště popelnic a kontejnerů vždy očistí od povalujících se odpadků.
9.2. Je-li cesta ke sběrným nádobám uzavřená nebo neschůdná, je povinností majitele případně správce domu zajistit včasné přistavení nádob k odvozu. Jinak musí zajistit odvoz odpadů sám a na své náklady. Obdobně platí i pro vracení nádob na stálé stanoviště.

Čl. 10
Porušení povinností při zacházení s odpady

10.1.V případě porušení ustanovení této vyhlášky je možno uložit pokutu dle zák. č. 200/90 SB. o přestupcích. Tím není dotčeno právo na uložení sankce podle zák. č. 125/97 Sb. o odpadech.
10.2.Závady vzniklé při odvozu odpadů a případné škody způsobené zaměstnanci pověřené organizace, musí vlastník případně správce domu ohlásit hned po zjištění a umožnit vyšetření organizací pověřenou odvozem odpadů, případně pojišťovnou. Odpovědnost za vzniklou škodu se řídí občanským zákoníkem.


Čl. 11
Výjimky z vyhlášky a řešení sporů

11.1.Městská rada může ze závažných důvodů povolit výjimku z této vyhlášky.
11.2.Rozpory mezi vlastníkem domu a pověřenou organizací, zejména, jde-li o určení stanoviště nádob na odpady, porušení místa pro uložení odpadu a odvozních lhůt, řeší na žádost vlastníka nebo pověřené organizace odbor vnitřní správy a místního hospodářství Městského úřadu Břeclav.

Čl.12
Závěrečná ustanovení

12.1.Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Břeclav č. 7 o odvozu tuhých komunálních odpadů.
12.2.Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.1998.

 

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 7 o sběru, třídění a likvidaci komunálního odpadu

Seznam sběrných dvorů k 1.1.1998:
- sběrný dvůr v objektu a.s. TEMPOS Břeclav, Sovadinova ul.

Organizace pověřené sběrem starých léků:
- lékárny na území Města Břeclav

Druhy odpadů, které jsou občané povinni vytřídit z komunálního odpadu:

1. Papír, lepenka, karton
2. Sklo
3. Plastické hmoty
4. Odpady nebezpečné - baterie, automobilové akumulátory, zářivkové trubice, ředidla, ropné látky, žíraviny a jiné jedy, staré léky.
5. Kovy
6. Biologické odpady

 


p. Zdeněk Hrubý, zástupce starostky

ing. arch. Anna Procházková, starostka města

Schváleno MěZ : 15.12.1997


© BVnet
Trimex-WS,a.s.
Statistika návštěvnosti
Navrženo pro každý běžný prohlížeč.
design&layout
pixy©1997
supervised by
JanigaLabs